Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025

 

Forpliktende
Bakgrunnen for planen er at den skal underbygge de overordnede målene i NTP, herunder Nullvisjonen. I invitasjonen til å delta var Svv tydelig på at innspill til tiltak skulle være forpliktende av typen «skal» eller «vil» slik at det påligger aktørene et ansvar for å gjennomføre tiltakene. Det gjør at aktørene må stå inne for og faktisk levere på tiltakene, og fra NMCUs side ser vi spesielt positivt på at vegeierne har et betydelig ansvar for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på motorsykkel. Vi har som kjent hevdet lenge at hva du treffer ved en evt. ulykker er avgjørende for ulykkens omfang.

 

«Plans are nothing, planning is everything”
Det berømte sitatet av President Dwight D. Eisenhower (1890-1969) er det mye sannhet i. I arbeidet med planen har det vært mange diskusjoner og innspill på hvordan forstå bakgrunnen for ulykker samt aktuelle tiltak og hvordan de skal utformes og beskrives. Det har bragt økt forståelse, gitt økt bevissthet og et godt grunnlag for samarbeid. Ett av tiltakene er da også opprettelsen av Nasjonalt forum for MC-sikkerhet. Dette er et forum ledet av Svv, som er bredt sammensatt av ulike aktører, alt fra vegeiere til trafikksikkerhets- og interesseorganisasjoner. Dette forumet vil også fungere som en slags instans over de fylkesvise MC-forumene som NMCUs kretser er tungt involvert i.

Gjennomføringsplan for MC og moped 2022-2025
Det er imidlertid også viktig at planene settes ut i live. Derfor er et tiltakene nettopp at det skal utarbeides en gjennomføringsplan som går mer i detalj enn den overordnede tiltaksplanen. Arbeidet ledes også her av Svv, og NMCU er med som en av aktørene i utarbeidelsen. I praksis er det vel denne som vil fungere som «sjekkliste» i det daglige arbeidet med trafikksikkerhet for MC.

Tiltaksplanen er linket under og kapitlet om Motorsykkel og moped er fra side 99

Kilde: NMCU ved skribent POSTED ON 

 
Link: Tiltaksplan
  • Treff: 7212