Vedtekter - VÅGAN MC

Vedtekter for VÅGAN MC

 Historikk:

VÅGAN MC ble stiftet den 01.02.1989. Klubben var mer eller mindre aktiv fram til 1998. Etter initiativ mc-entusiaster i Vågan ble det innkalt til re-stifting av klubben 1. mai 2006. 28 mc eiere møtte opp, og VÅGAN MC er igjen et faktum.

Formål:

VÅGAN MC har som formål å samle flest mulig av kommunens MC interesserte i et organisert miljø. Det er klubbens hensikt å drive med seriøs holdning skapende arbeid innenfor og utenfor klubben. VÅGAN MC skal også bestrebe seg å virke "oppdragende" på medlemmer og potensielle medlemmer. (mopedister)

Vedtekter:

1.

Medlemskap kan tegnes hvis man har interesse av å være medlem. Det er en forutsetning for medlemskap i VÅGAN MC at medlemmet eier/disponerer motorsykkel f.o.m. 125 ccm.

1.1

Årskontingenten i VÅGAN MC bestemmes av årsmøtet. Kontingenten dekker samboere/ektefeller + barn inntil 18 år. Dette under forutsetning av at husstanden kun disponerer en motorsykkel.

1.2

NMCU-kontingent inngår ikke i årskontingent, det er nå frivillig å stå som medlem i NMCU. VÅGAN MC kan ordne med medlemskap hvis ønskelig i NMCU ved innmeling i VÅGAN MC.

1.3

Ved innmeldelse i VÅGAN MC i 2006 er ryggmerker/klubbemblemer inkludert i årskontingenten.

Samboere/ektefeller/barn må betale for ryggmerker. Dette til kostpris.

2

Klubbens merker er å anse som VÅGAN MC eiendom. Ved utmeldelse mister tidligere medlem retten til å bære merket offentlig

3

Styret

3.1

Styre sammensetning

Leder - på valg oddetallsår
Kasserer / Web / Sekretær  - på valg partallsår
Styremedlem 1 - på valg partallsår
Styremedlem 2 - på valg oddetallsår
Varamann 1 - på valg partallsår
Varamann 2 - på valg oddetallsår

 En av styremedlemmene skal inneha tilleggsverv som nestleder. Dette vervet tildeles internt i styret

3.2

Styrets medlemmer har forslagsrett, uttalerett og stemmerett på styremøter.

3.3

Styrets sammensetning kan endres av årsmøtet hvis behov.

3.4

Styret gir forslag om kontingent til årsmøtet.

4

Årsmøtet

4.1

Valgkomiteens innstilling skal være i styres hende innen 31.12 hvært år

4.2

Det tillates benkeforslag på styres kandidater.

4.3

Det er ikke tillatt å tegne medlemskap før møtet på årsmøtedagen.

4.4

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst 1/3 av klubbens registrerte medlemmer være til stede.

4.5

Ved avstemning skal det være 50% flertall før en sak skal kunne vedtas.

4.6

Det kan ikke stemmes av evt. -saker. Disse må overføres til neste styremøte.

4.7

Årsmøtet skal være avholdt innen 01.03 hvert år.

4.8

Klubbens årsmøte bestemmer årskontigenten.

4.9

Årsmøtet velger nytt styre.

4.10

Innkalling til årsmøtet skal være utsendt 3 uker før årsmøtet. Innkallingen tillates utført med e-post og pr. brev.

4.11

Saker medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet må være styre i hende innen 2 uker fra i innkalling til årsmøtet har funnet sted.

5

Ved oppførsel som skader klubbens anseelse eller grove trafikkforseelser kan styret ekskludere medlemmet for en viss periode.  Ekskluderingen bestemmes av styret.

6

Det føres ikke protokoll på medlemsmøter, men viktige saker skal refereres og protokollføres på påfølgende styremøte.

Siste revisjon: ekstraordinært årsmøte den 24.04.2019

  • Treff: 16975