NMCU i Nasjonal transportplan 2018-2029

Ratings
(0)

Den 5. april 2017 ble Nasjonal transportplan 2018-2029 presentert av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. NMCU har hentet ut utdrag om MC og moped i transportplanen. Dette understreker NMCUs viktige oppgave og ansvar til fortsatt delta i arbeidene med den nasjonale motorsykkel –og mopedstrategien. Målet er økt trafikksikkerhet for norske gatemotorsyklister. 

«Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i vegtrafikkulykker varierer betydelig mellom trafikantgruppene. Førere av motorsykkel og moped har betydelig høyere risiko enn bilførere og utgjør en økende andel av de omkomne i trafikken. Også fotgjengere og syklister er trafikantgrupper med atskillig høyere ulykkesrisiko enn bilister. 

 

Motorsykkel og moped
Det har over tid vært en markant reduksjon i ulykkesrisikoen for motorsyklister og mopedførere. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på tung motorsykkel var om lag ti ganger høyere på midten av 1980-tallet enn i dag. De siste fem årene har det imidlertid vært en urovekkende økning i MC-ulykker med drepte og hardt skadde, og MC-førere har fortsatt betydelig høyere risiko enn for eksempel bilførere. Det kan se ut som om motor-syklister ikke har like stort utbytte av den teknologiske utviklingen som for eksempel bilførere. 

Både offentlige myndigheter og private organisasjoner har gjennom flere år hatt et svært godt og tett samarbeid om ulike tiltak for å redusere antallet ulykker. Blant annet er det utviklet en føreropplæring hvor risikoforståelse står sentralt. Statens vegvesen har i samarbeid med Norsk Motorcykkel Union også utarbeidet en nasjonal motorsykkel- og mopedstrategi. Strategien vekt-legger at økt trafikksikkerhet er et delt ansvar mellom de som planlegger, bygger, drifter og ved-likeholder vegsystemet, trafikantene som bruker vegen og kjøretøyprodusentene. Strategien synlig-gjør områdene hvor motorsyklistene har særskilte behov, og omfatter både trafikantrettede tiltak og vegtiltak. Samarbeidet om økt motorsykkelsikker-het vil bli videreført i planperioden.»

Kilde: 

  • Treff: 18816