Pressemelding fra Vegdirektoratet

Pressemelding fra Vegdirektoratet

Vi forventer mer av et utspill fra Vegdirektoratet enn noen kleine uttalelser om ”rustne MC-førere”. Det er nesten vanskelig å forstå at denne pressemeldingen kommer fra samme etat som var vertskap for den superviktige OECD konferansen om MC-sikkerhet på Lillehammer i 2008. De progressive kreftene i Statens vegvesen - de som står bak prosjekter som Avtale om trafikksikkerhet, Håndbok 245, Nullvisjonsvei for MC og verdens beste MC-opplæring - må gremme seg.

 

Dessverre er det tydelig at enkelte i direktoratet ikke har fått med seg at motorsyklistene i Norge er milevis forbi gode råd om ”gul vest og defensiv kjøring”. Vet man ikke at Full Kontroll og Godt tenkt er trykt opp og distribuert i 160.000 eksemplarer?

Dessuten glemmer man for et øyeblikk at NMCU faktisk deltok i analysegruppa som utførte dypstudien det refereres til og at vi derfor også vet at 34 av de 157 drepte omkom i sammenstøt med objekter innenfor sikkerhetssonen. Det er Statens vegvesen sitt ansvar – ikke motorsyklistenes. Vi vet også at svært mange av de mer enn 50 som omkom på grunn av ekstrem atferd ikke hadde MC-førerkort og aldri i sitt liv hadde eid en motorsykkel. Og at flere av dem omkom på en lånt eller stjålet sykkel. Med andre ord: At de ikke var motorsyklister i vanlig forstand.

Ute i verden blir Norge sett på som et foregangsland når det gjelder MC-sikkerhet. Vi begynner derfor å bli ganske lei av at enkelte i Vegdirektoratet alltid skal framstille motorsyklistene i et dårligst mulig lys. Kunne man ikke for en gangs skyld heller gi oss litt kred for at vi har gjort Norge til et av verdens sikreste land å kjøre MC i … 

Se også innslag i Kveldsnytt på NRK søndag 13. mai (spol fram til 4:40)

 

Her kan du lese konklusjonene (ordrett) i Analyse av dødsulykker på MC 2005-2009:

Konklusjoner:

Antallet dødsulykker med motorsykkel er de seneste årene svakt redusert. Siden antallet motorsykler har økt i samme periode (fra 103 028 registrerte lette og tunge motorsykler i 2005 til 132 888 i 2009) er risikoen redusert. Det betyr ikke at arbeidet med tiltak mot ulykkene skal reduseres. Men med færre ulykker kreves det mer kunnskap om ulykkene for å kunne foreslå tiltak som kan forventes å ha en effekt.

Så langt i arbeidet mener arbeidsgruppen at resultatene forteller at det er god grunn til å fortsette med mye av det vi allerede gjør for bedre trafikksikkerhet på motorsykkel. Tiltak som målrettede trafikkontroller, SE OSS kampanjer, god føreropplæring, frivillig etterutdanning, skjema for å melde inn vegfeller og ”Full Kontroll" bøkene er antagelig en del av årsaken til at Norge allerede i 2006, på European Transport Safety Council sin statistikk, var et av de sikreste landene i Europa å kjøre motorsykkel i.

Kunnskapen fra analysearbeidet viser at tiltak for å redusere de 42 % av ulykkene hvor MC-føreren anses og ha holdt seg innenfor gjeldende regelverk, må rettes mot bilføreres oppmerksomhet i forhold til motorsykkelen og videreutvikling av MC-førernes kompetanse. Med tanke på at vegmiljøet var årsak til at skade omfanget ble større i 22 % av dødsulykkene er det også viktig å gjennomføre planlagte tiltak nedfelt i håndbok 245 MC-sikkerhet, som underskinner på rekkverk og andre anbefalte tiltak for å legge de fysiske forholdene bedre til rette for sikker ferdsel på motorsykkel.

Kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten førerkort utgjør hver for seg ca. 20 % av dødsulykkene. De som kjører ruset kjører også ofte uten førerkort, og utgjør en stor andel av de ulykkene hvor ekstremadferd var utløsende faktor for ulykken. Ekstremadferd utgjør hele 33 % av ulykkene. 80 % av førerne i disse ulykkene var registrert med anmeldelse til Politiet for vinningskriminalitet, narkotika vold, skadeverk, trafikkovertredelser eller annet. I de fleste tilfellene var det registrert mange anmeldelser pr. person. Arbeidsgruppa mener at dette er viktig kunnskap som gjør at mange av tiltakene som gjøres i dag, som føreropplæring, kampanjearbeid og lignende, sannsynligvis ikke vil virke på den store gruppa som omkom på grunn av ekstremadferd. Politiets arbeid med kontrolltiltak vil øke oppdagelsesrisikoen, men med et allerede belastet rulleblad kan oppdagelsesrisikoen ha en vesentlig mindre preventiv virkning. Denne kunnskapen bør motivere for å utvikle tiltak som kan virke på denne gruppen, i et samarbeid mellom flere etater, for eksempel Politiet, helsevesenet og Statens vegvesen.

Mulige tiltak

• Videreutvikle føreropplæring på motorsykkel med fokus på strategisk tenking

• Styrke etterutdanningstilbud som etterutdanningskurs og tiltak av typen Full Kontroll/Godt Tenkt

• Bevisstgjøre bilførere på motorsykkelen i trafikkmiljøet gjennom opplæring og kampanjer

• Bevisstgjøre motorsykkeleiere om risikoen ved å låne bort kjøretøyet, og behovet for å sikre motorsykkelen mot tyveri

• Stanse ekstrematferd gjennom kontrolltiltak og sanksjoner rettet direkte mot   målgruppen

• Gjennom MC-kollektivet kanalisere ulovlig risikoadferd på veg til lovlige arenaer som motorsportsanlegg

• Kontroll og overvåking av risikosøkende ungdom og personer med kriminell adferd

• Styrket ruskontroll med innføring av faste grenseverdier og nye kontrollmetoder

• Erstatte rekkverk med tilgivende sideterreng

• Gjennomføre planlagte tiltak som underskinner på rekkverk og andre anbefalte tiltak i håndbok 245 MC-sikkerhet, utforming og drift av veg- og trafikksystemer.

Link til artikkel klikk her

Kilde Artikkel >  http://nmcu.org/

Utskrift E-post